::งานนโยบายและแผน::
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2562 PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 03 August 2017 04:06

1. คู่มือการเสนอขอโครงการ

2. ง.2 (สรุปครุภัณฑ์)

3. ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) (ใหม่)

4. แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ (ใหม่)

5. ง.11 แบบฟอร์มโครงการ (หารายได้)

Last Updated on Thursday, 24 August 2017 07:33
 
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2560 PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 13 July 2017 04:08

คลิกที่นี่...

Last Updated on Thursday, 13 July 2017 04:13
 
มาตราการและระเบียบต่างๆ PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 29 September 2016 07:01

ประกาศ การบริหารงบประมาณ 2560

ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2552

ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2554 (ฉ.2) 

ระเบียบ มทร.ตอ. ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2555 (ฉ.3)

หลักเกณฑ์งบดำเนินงาน ม.ค. 59

หลักเกณฑ์ฝึกอบรมสัมมนา ม.ค. 59

 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2561 PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 29 September 2016 04:48

1-คู่มือเสนอขอโครงการ

2-ง.2-1 (แบบฟอร์มครุภัณฑ์)

3-ง.3-1 (แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง) 

4-แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ

5-ง.11 (แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการหารายได้)

6-แบบวิเคราะห์แบบรายงานการวิเคราะห์โครงการประจำปีงบประมาณ 

 

 

Last Updated on Tuesday, 11 October 2016 07:23
 
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ PDF Print E-mail
Written by plan   
Thursday, 29 September 2016 04:30

1. บันทึกขออนุมัติปรับแผนโครงการ (สำนักงาน) อัพเดต 3 ก.ค.62

2. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (สำนักงาน) อัพเดต 3 ก.ค.62

3. ขอส่งเงินยืมทดรองราชการ, โครงการ (กรณียืมเงิน) อัพเดต 3 ต.ค.62

4. ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ, กิจกรรม (กรณีไม่ยืมเงิน) อัพเดต 3 ต.ค.62

5. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร,กรรมการตัดสิน (บุคคลภายใน) อัพเดต 3 ก.ค.62

6. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร,กรรมการตัดสิน (บุคคลภายนอก) อัพเดต 3 ก.ค.62

7. แบบตอบรับวิทยากร

8. แบบตอบรับคณะกรรมการตัดสิน

9. ใบปะหน้าการเบิกจ่ายและสรุป (สำนักงาน) อัพเดต 7ก.พ.62

10.(รูปเล่ม)แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

11. มาตรการประหยัด-ประจำปีงปม.58

12. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อัพเดต 3 ก.ค.62

13. แบบฟอร์มขออนุมัติ(รายละเอียดโครงการ)

Last Updated on Friday, 08 May 2020 09:40
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 3 of 6